VS
Snyder Britz
United States of America United States of America United States of America United States of America
1 WINS AGAINST THE OTHER 0
90 STARTS 11
15 WINS 0
17 % WINS 0
49 PODIUMS 0
54 % PODIUMS 0
76 TOP 5 0
84 % TOP 5 0
85 TOP 10 4
94 % TOP 10 36
4 AVERAGE FINISH 11