Japan Nationals  

2011

Champion Hideyuki Kurahashi

2010

PRO Ski

ChampionMasaharu Takenoshita

2009

Champion Hideyuki Kurahashi

2005

Champion Yuki Francois (Kurahashi)

2004

Champion Yuki Francois (Kurahashi)