* The thicker the border around a pilot, the more experienced the pilot is. The more red it is, the higher is percentage of wins.

2013 RANKING points
1 Lithuania Tomas Gurksnys 636 
2 Belarus Alexander Seraikin 563 
3 Lithuania Alvydas Vasiliauskas 487 
4 Lithuania Rimvydas Balciunas 410 
5 Estonia Erki Laiakask 226 
6 Poland Andrej Wisniewski 163 
7 Estonia Anton Pankratov 135 
8 Poland Jacek Szubert 113 
9 Poland Jacek Wasilewski 82 
10 Poland Przemyslaw Bielawski 33 
all points all pilots