* The thicker the border around a pilot, the more experienced the pilot is. The more red it is, the higher is percentage of wins.

2015 RANKING points
1 Poland Andrej Wisniewski 692 
2 Poland Marcin Senda 596 
3 Lithuania Tomas Gurksnys 511 
4 Poland Krystian Domanski 428 
5 Lithuania Alvydas Vasiliauskas 264 
6 Lithuania Gediminas Leonas 242 
7 Estonia Erki Laiakask 238 
8 Poland Tomas Kazmierczak 220 
9 Finland Andrus Lutt 135 
10 Poland Jacek Szubert 72 
all points all pilots