* The thicker the border around a pilot, the more experienced the pilot is. The more red it is, the higher is percentage of wins.

2012 RANKING points
1 Estonia Anton Pankratov 540 
2 Russian Federation Roman Klimenko 434 
3 Estonia Erki Laiakask 414 
4 Estonia Margo Lohmus 380 
5 Estonia Margus Keskula 364 
6 Estonia Olav Kivi 308 
7 Finland Eki Kaulamo 149 
8 Finland Pancho Marjak 144 
9 Finland Timo Kangastie 142 
10 Belarus Nikolai Seraikin 130 
all points all pilots