* The thicker the border around a pilot, the more experienced the pilot is. The more red it is, the higher is percentage of wins.

2011 RANKING points
1 Estonia Anton Pankratov 540 
2 Estonia Margus Keskula 411 
3 Estonia Teet Alasoo 387 
4 Estonia Margo Lohmus 350 
5 Finland Jari Erola 337 
6 Estonia Erki Laiakask 329 
7 Estonia Olav Kivi 310 
8 Finland Sammy Pajalin 280 
9 Finland Henri Vainio 226 
10 Russian Federation Nikolay Gorzhibovsky 223 
all points all pilots