* The thicker the border around a pilot, the more experienced the pilot is. The more red it is, the higher is percentage of wins.

2011 RANKING points
1 Finland Sammy Pajalin 526 
2 Estonia Margus Keskula 417 
3 Estonia Erki Laiakask 390 
4 Finland Henri Vainio 379 
5 Estonia Teet Alasoo 371 
6 Estonia Margo Lohmus 370 
7 Estonia Anton Pankratov 319 
8 Estonia Olav Kivi 288 
9 Russian Federation Nikolay Gorzhibovsky 166 
10 Lithuania Tomas Gurksnys 151 
all points all pilots