final
1 Timo Laitinen Timo Laitinen 20  
2 Kristina Peltola 15  
final
1 Timo Laitinen Timo Laitinen 20